Lojalitātes programmas noteikumi

I Definīcijas

1. Programma – Latvijas Republikas teritorijā organizēta lojalitātes programma, kas adresēta zīmola “Costa Coffee” kafejnīcu tīkla kafejnīcu klientiem.

2. Lagardere – lojalitātes programmas “Costa Coffee Club Latvia” īpašnieks un pārvaldnieks, SIA “Lagardere Travel Retail”, reģ.Nr. 40003534732, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084.

3. Kafejnīca – Programmā ietverta zīmola “Costa Coffee” kafejnīca, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

4. Programmas dalībnieks – Kafejnīcu apmeklētājs, kas piedalās Lagardere lojalitātes programmā.

5. Tīmekļvietnes – vietnes, kas veltītas Programmai – www.costa.lv un coffeeclub.costa.lv.

6. Lietojumprogrammatūra – mobilā lietotne jeb mobilā aplikācija, kas pamatā tiek izmantota viedtālrunī.

7. Kafijas pupiņa – vienība, kas Programmas dalībniekam tiek piešķirta pēc konkrētu produktu iegādes. Kafijas pupiņu piešķir saskaņā ar lojalitātes programmas “Costa Coffee Club Latvia” noteikumiem.

8. Noteikumi – šie “Costa Coffee Club Latvia” lojalitātes programmas noteikumi.

 

II Vispārīgie noteikumi

1. Programma tiek īstenota pamatojoties uz Noteikumiem, kas nosaka Programmas dalībnieka un Lagardere tiesības un pienākumus.

2. Programma tiek īstenota Kafejnīcās izmantojot Tīmekļvietni un Lietojumprogrammatūru saistībā ar Lagardere mārketingu un dažādām aktivitātēm.

3. Programma ir uzsākta 09.01.2020. un ir spēkā neierobežotu laiku. Programmas noteikumi var mainīties. Izmaiņu gadījumā, tās tiek publicētas tīmekļvietnē www.costa.lv.

4. Lojalitātes programmas dalībnieks, lietojot Lietojumprogrammatūru atzīst šos noteikumus sev par saistošiem un Lagardere ir tiesīgs uzskatīt to kā programmas dalībnieku visu laiku kamēr Lietojumprogrammatūra tiek lietota.

5. Programmas ietvaros Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Coffee Nation”, reģ.Nr. 40003534732, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084, e-pasts: info@costa.lv.

6. Lagardere patur tiesības pārtraukt Programmu jebkurā laikā, nenorādot iemeslus, par to brīdinot Programmas dalībniekus vismaz vienu mēnesi iepriekš. Paziņojumā par Programmas slēgšanu tiks norādīts Programmas beigu datums un šis paziņojums tiks publicēts Lietojumprogrammatūrā, Tīmekļvietnē un kā ziņojums Kafejnīcās.

7. Programmu nevar apvienot ar citām akcijām vai programmām, ko veic Lagardere , izņemot programmas, kuru nolikumā ir noteikts, ka tās var apvienot ar Programmu.

 

III Dalība Programmā

1. Dalība Programmā ir brīvprātīga. Lai piedalītos Programmā, nepieciešams veikt reģistrāciju saskaņā ar šo Noteikumu VI nodaļā norādīto.

2. Reģistrācijas brīdī Programmas dalībnieks piekrīt Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

3. Programmas dalībnieks var būt fiziska persona ar pilnu tiesībspēju.

4. Programmai var pievienoties un kļūt par tās dalībnieku jebkurā laikā tās darbības laikā.

5. Programmas dalībnieks Programmā piedalās personīgi. Programmas dalībnieka iespēja rīkoties ar pārstāvja starpniecību ir izslēgta.

6. Programmas dalībnieks nav tiesīgs ar dalību Programmā saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajai personai.

7. Programmas dalībniekam ir pienākums rīkoties saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar sociālās līdzāspastāvēšanas un morāles principiem. Lagardere patur tiesības izslēgt Programmas dalībnieku no dalības Programmā, ja tas neatbilst nosacījumiem dalībai Programmā, pārkāpj Noteikumus vai veic citas darbības pret Lagardere vai citu Programmas dalībnieku, kas neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Ja Lagardere ir aizdomas, ka Programmas dalībnieks pārkāpj Noteikumu nosacījumus, Lagardere patur tiesības uzsākt izmeklēšanu un bloķēt Lietojumprogrammatūras izmantošanu. Par izmeklēšanas uzsākšanu Lagardere nekavējoties informēs Programmas dalībnieku, sūtot ziņu uz Programmas dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

9. Programmas dalībniekam ir tiesības pārtraukt dalību Programmā un pieprasīt savu personas datu dzēšanu sūtot ziņu ar šādu lūgumu uz e-pastu: info@costa.lv. Tiklīdz tiek veikta Programmas dalībnieka datu dzēšana, dalībnieks vairs nevar lietot Lietojumprogrammatūru un zaudē tiesības uz priekšrocībām, kas saistītas ar dalību Programmā.

10. Ja Programmas dalībnieks Programmā paredzētās tiesības neizmanto to darbības laikā, Programmas dalībnieks nav tiesīgs šajā sakarā iesniegt pretenzijas pret Lagardere .

 

IV Programmas vispārīgie principi

1. Programmas dalībnieks piedalās Programmā apmeklējot Kafejnīcas un reģistrējot pirkumu tā veikšanas brīdī, izmantojot Lietojumprogrammatūru.

2. Lai tiktu veikta pirkuma reģistrācija, programmas dalībniekam pirms pirkuma apmaksas jāuzrāda individuālais QR kods, kas redzams Lietojumprogrammatūras galvenajā lapā.

3. Kad tiek veikta pirkuma reģistrācija, Programmas dalībnieks saņem Kafijas pupiņu par katru iegādāto dzērienu.

4. Tiklīdz Programmas dalībnieks ir sakrājis 9 Kafijas pupiņas, Lietojumprogrammatūras sadaļā “Bonusi” automātiski tiek piešķirts viens bezmaksas dzēriena kupons, kuru Programmas dalībnieks var izmantot, lai Kafejnīcā iegādātos jebkuru dzērienu Primo vai Medio izmērā. Bezmaksas dzēriena kuponu Programmas dalībnieks var izmantot, pirms pirkuma apmaksas uzrādot Kafejnīcas darbiniekiem attiecīgā kupona kodu. Bezmaksas dzēriena kupons ir derīgs vienu mēnesi no tā izsniegšanas brīža.

5. Kuponu atlaides nesummējas. Izmantojot kuponu, virtuālā pupiņa netiek pieskaitīta pat tad, ja pirkumā bija kafija.

6. Programmas dalībnieks var pārbaudīt Programmā iegūto punktu statusu jebkurā brīdī Programmas darbības laikā, izmantojot Lietojumprogrammatūru.

7. Programmas ietvaros Lagardere patur tiesības veikt reklāmas pasākumus, kas nav norādīti Noteikumos par to informējot Programmas dalībniekus izmantojot izvēlēto mediju, t.i., Lietojumprogrammatūru, Tīmekļvietni vai ziņojumu Kafejnīcās.

8. Priekšrocības, ko Lagardere ir piešķīris Programmas dalībniekam saistībā ar Programmu, nav apmaināmas pret naudu vai citiem labumiem.

 

V Programmas Lietojumprogrammatūra

1. Programmas dalībnieks var lejupielādēt Lietojumprogrammatūru no Google Play vai App Store.

2. Lai lejupielādētu Lietojumprogrammatūru, Programmas dalībniekam šim nolūkam jāizmanto viedtālrunis.

3. Reģistrācija Lietojumprogrammatūrā tiek veikta saskaņā ar šo Noteikumu VI nodaļā “Reģistrēšanās Programmā” aprakstīto kārtību.

4. Veiksmīgi pabeidzot reģistrāciju Programmā, katram Programmas dalībniekam tiek piešķirts unikāls QR kods, kas ir derīgs visu laiku kamēr Programmas dalībnieks piedalās Programmā.

5. Lietojumprogrammatūra netiek izmantota, lai veiktu maksājumus par preču iegādi Kafejnīcās.

6. Lietojumprogrammatūru drīkst izmantot tikai Programmas mērķiem un saskaņā ar Noteikumiem.

 

VI Reģistrēšanās Programmā

1. Reģistrēties Programmā var lejupielādējot Lietojumprogrammatūru vai caur tīmekļvietni coffeeclub.costa.lv.

2. Reģistrējoties Programmā, tās dalībniekam jānorāda sekojoši dati:

– e-pasts;

– tālruņa numurs;

– dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads);

– dzimums.

3. Dati, kas norādīti šīs nodaļas 2.punktā nepieciešami, lai Programmas dalībnieks varētu pilnvērtīgi saņemt un lietot Programmas labumus.

4. Lai veiksmīgi pabeigtu reģistrēšanos, ir jāpiekrīt privātuma politikai, kas publicēta tīmekļvietnē www.costa.lv.

5. Veicot reģistrēšanos programmas dalībnieks var izvēlēties – pierakstīties vai nepierakstīties jaunumu saņemšanai.

 

VII Sūdzību izskatīšanas procedūra

1. Programmas dalībnieks var iesniegt sūdzības rakstveidā, rakstot uz e-pastu info@costa.lv vai sūtot vēstuli uz Lagardere juridisko adresi: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084.

2. Sūdzībā kopā ar Programmas dalībnieka detalizētu sūdzības aprakstu jānorāda Dalībnieka e-pasta adrese un tālr.nr.

3. Iesniegtās sūdzības tiek izskatītas 10 darba dienu laikā no dienas, kad Lagardere saņēmis sūdzību. Par sūdzības izskatīšanu Programmas dalībnieks tiek informēts veidā, kādu norādījis sūdzību iesniedzot.

 

VIII Personas datu aizsardzība

1. Programmas dalībnieku personas datu administrators ir SIA “Lagardere”, reģ.Nr. 40003534732, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084.

2. Detalizēti noteikumi, kas saistīti ar Programmas dalībnieku personas datu apstrādi, ir izklāstīti Privātuma politikā, kas pieejama saitē: https://www.costa.lv/lv/privatuma-politika/.

 

IX Nobeiguma noteikumi

1. Pieteikšanās dalībai Programmā nozīmē, ka Programmas dalībnieks ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

2. Pilns Noteikumu teksts ir pieejams Tīmekļvietnēs. Programmas pamatprincipi tiek ietverti informatīvajos materiālos, kas tiek izplatīti saistībā ar Programmu un tās ieviešanu.

3. Lagardere var jebkurā laikā grozīt Noteikumus. Veicot izmaiņas Noteikumos, tās tiek publicētas Tīmekļvietnēs.

4. Gadījumos uz kuriem Noteikumi nav attiecināmi, tiks piemēroti attiecīgie Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumi.