Privātuma politika

Costa Coffee ciena savu klientu privātumu, tādēļ esam izstrādājuši šo privātuma politiku, lai sniegtu ieskatu tajā, kā tiek vākti, glabāti un apstrādāti Jūsu personas dati un izpildītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) prasības.

 

I Vispārīgie nosacījumi

1. Šī privātuma politika informē par personas datu aizsardzības metodēm elektroniskajā adresē www.costa.lv (turpmāk – Tīmekļvietne), aplikācijā Costa Coffee Club Latvia (turpmāk – Aplikācija) un apmeklējot Costa Coffee kafejnīcas Rīgā (turpmāk – kafejnīcu apmeklētāji).
2. Personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu.
3. Tīmekļvietnes un Aplikācijas lietotāju (turpmāk– Lietotāji), kā arī kafejnīcu apmeklētāju personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Lagardere Travel Retail, reģ.Nr. 40003534732, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 (turpmāk tekstā – Lagardere).
4. Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Lagardere, varat sazināties ar personas datu apstrādes pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju: info@costa.lv.
5. Lai lietotu Tīmekļvietni, Lietotājam jābūt datoram vai citai ierīcei ar instalētu programmatūru, kas ļauj pārlūkot tīmekļa vietnes un piekļūt Piekļuve Tīmekļvietnei var notikt, izmantojot vispopulārākās tīmekļa pārlūkprogrammas.
6. Datu apstrādes pārzinis informē, ka Tīmekļvietnes lapās nav satura, kas pārkāpj trešo personu tiesības vai piemērojamos tiesību aktus, kā arī Tīmekļvietnē nav satura, kas satur informāciju, kas izraisa vai apdraud jebkuras personas privātumu vai drošību, satur informāciju, kas veicina nelikumīgas darbības vai uzvedību, kas ir aizskaroša, rada draudus, ir nepiedienīga, apmelojoša vai kūda uz rasismu, vajāšanu etnisku, kultūras vai reliģisku iemeslu dēļ, veicina vai dod priekšroku noziedzīgām darbībām, pārkāpj trešo personu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, vai veido jebkāda cita veida pārkāpumu ar likumu aizsargātām precēm.
7. Datu apstrādes pārzinis nav atbildīgs par Tīmekļvietnes un Aplikācijas lietotāju darbībām vai bezdarbību, kuru rezultātā datu apstrādes pārzinis apstrādā viņu sniegtos personas datus šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.

 

II Datu vākšanas mērķis un apstrādes pamatojums

Saskaņā ar Regulas 6.pantu, tiesiskie pamatojumi personas datu apstrādei var būt:

– datu subjekta piekrišana;

– līgumiskas attiecības datu subjekta un pārziņa starpā vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai līgumu noslēgtu;

– pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšana;

– datu subjekta vitāli svarīgo interešu aizsardzība, tajā skaitā dzīvības un veselības;

– sabiedrības interešu ievērošana vai publiskās varas uzdevumu realizācija;

– pārziņa vai trešās personas likumisko interešu realizācija.

Personas datu apstrāde Lagardere ir nepieciešama, lai nodrošinātu augstas kvalitātes klientu apkalpošanu un piedāvātu klientiem aktuālus produktus, sagatavotu vai pildītu noslēgtos līgumus, kā arī piedāvātu viņiem atlaides un personalizētus piedāvājumus. Mēs vācam un apstrādājam datu subjektu personas datus saskaņā ar turpmāk minēto.

Tīmekļvietnes un Aplikācijas lietotāji

Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet Lagardere ar Tīmekļvietnes vai Aplikācijas starpniecību tiek uzskatīta par konfidenciālu un tā nav pieejama trešajām personām. Lagardere  Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem tā tiek sniegta.

Apmeklējot Tīmekļvietnes sadaļu “Raksti mums” un sniedzot tajā savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Jūs piekrītat, ka Lagardere ar jums sazināsies, izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju veiksmīgas atpakaļsaites sniegšanai un, lai nosūtu informāciju par mūsu pakalpojumiem (Regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

Ja Tīmekļvietnes sadaļā “Karjera” sniedzat darba pieteikumu, Jums tiks prasīts norādīt personas datus, ko Lagardere izmantos, lai efektīvi  izvērtētu Jūsu atbilstību izsludinātajai vakancei, ievērojot noteiktos ierobežojumus. Piekļuve Jūsu ievadītajiem datiem ir tikai Lagardere personāla daļai. Pretendentu iesniegtie personas dati atlases procesā var tikt nodoti vienīgi tām personām,  kas ir tieši iesaistītas konkrētajā atlases procesā (Regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

Lagardere apstrādā personas datus, kad kļūstat par Aplikācijas lietotāju. Jūsu personas dati (telefona numurs un e-pasta adrese) tiek izmantoti aktuālo piedāvājumu nosūtīšanai, atlaižu kuponu piešķiršanai un citu Aplikācijas lietotāju labumu saņemšanai saskaņā ar Jūsu piekrišanu (Regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

Esošie un potenciālie darbinieki

Ja esat darbinieks, Lagardere apstrādā Jūsu personas datus, lai pildītu ar Jums noslēgto līgumu un ievērotu tiesību aktu, piemēram, darba likumu, nodokļu likumu, kā arī citu tiesību aktu prasības. Lagardere to dara, pamatojoties uz līgumu un juridiskajām saistībām. Personu, kurām bijušas tiesiskās attiecības ar Lagardere, personas dati tiek apstrādāti un glabāti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Ja meklējat darba iespējas, Lagardere apstrādā Jūsu personas datus, lai novērtētu Jūsu prasmju atbilstību amatam, uz kuru piesakāties. Lagardere to dara, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kā arī nodrošina atbilstošu saglabāšanas ilgumu šādu datu apstrādei.

Piegādātāji un partneri

Lagardere apstrādā to personu datus, kuras pārstāv mūsu piegādātājus un darījumu partnerus, pamatojoties uz mūsu leģitīmo interešu ievērošanu, kā arī izpildīt līgumus, kas Lagardere noslēgti ar šīm līgumslēdzēja pusēm.

Kad Lagardere noslēdz līgumu ar uzņēmumu, Lagardere līguma izpildei var apkopot un apstrādāt ierobežotu personas datu daudzumu (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi) par šī uzņēmuma darbiniekiem vai citiem pārstāvjiem. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir leģitīmās intereses, un Lagardere apstrādā personas datus tikai tādēļ, lai izpildītu līguma saistības līguma darbības laikā, kā arī likumā noteiktajā saglabāšanas laikposmā pēc līguma darbības beigām.

Kafejnīcu apmeklētāji

Zīmola Costa Coffee kafejnīcu telpās tiek veikta video novērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (Regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts).

Ja Lagardere ir saskaņojis preses klātbūtni zīmola Costa Coffee kafejnīcu telpās, par šādu video vai foto fiksāciju atbild attiecīgais masu informācijas līdzeklis.

Personas datu apstrāde komunikācijā ar Lagardere

Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet Lagardere ar dažādu komunikācijas kanālu starpniecību, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā nav pieejama trešajām personām. Lagardere Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem tā tiek sniegta.

Lagardere apstrādā personas datus, kad Jūs sniedzat savus kontaktinformācijas datus sociālo tīklu kontā, lai risinātu kādu ar Lagardere saistītu jautājumu. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

Lagardere var apstrādāt Jūsu personas datus Regulas prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi, vai vēlaties īstenot kādu no Regulā paredzētajām datu subjekta tiesībām. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods.  Apstrādes tiesiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde  (Regulas 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts).

 

III Personas datu drošība un aizsardzība

Datu apstrādes pārzinis personas datus apstrādā saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina apstrādāto datu apdraudējumu un aizsargājamo datu kategorijām atbilstošu aizsardzību.

Lagardere nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:

– nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;

– nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana tikai tiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei par Lagardere jaunumiem);

– Lagardere ir pienākums nodot datus valsts institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

IV Personas datu glabāšanas termiņi

Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr Lagardere pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

– ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

– ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

– ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

– ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 

V Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kuru Jūsu apmeklētā tīmekļvietne nosūta uz Jūsu pārlūkprogrammu. Tas palīdz tīmekļvietnei atcerēties informāciju par Jūsu apmeklējumu, piemēram, vēlamo valodu un citus iestatījumus. Tas var padarīt vienkāršāku Jūsu nākamo apmeklējumu, savukārt vietni noderīgāku. Sīkdatnēm ir svarīga loma, bez tām tīmekļa izmantošana būtu daudz nomācošāka pieredze. Tā kā sīkdatnēm ir galvenā nozīme lietojamības vai vietnes procesu uzlabošanā/veicināšanā, sīkdatņu izslēgšana var traucēt lietotājiem izmantot noteiktas tīmekļa vietnes.

Izmantojot Lagardere Tīmekļvietni, Jūs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai un piekļuvei. Tīmekļvietnē izmantojam sīkdatnes, lai identificētu lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkdatņu izmantošana palīdz Lagardere reģistrēt apmeklētāju skaitu, kā arī apkopot statistiku un informāciju par to, cik daudz lietotāju apmeklē Tīmekļvietni un kādas darbības tajā veic. Statistikas datus Lagardere izmanto, lai vienkāršotu vietni un padarītu to vieglāk uztveramu, kā arī pēc iespējas lietotājam draudzīgāku.

Lagardere piedāvā maksimāli augstu aizsardzību pret personīgo datu zaudējumu, nepiedienīgu izmantošanu un neautorizētu piekļūšanu šādiem datiem un informācijai. Datu pārraide starp Jūsu interneta pārlūkprogrammu un Lagardere serveri tiek nodrošināta ar 128b drošības slāni Secure Sockets Layer (SSL).

 

VI Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt Lagardere piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, to apstrādi vai īstenotu citas tiesības, datu subjekts personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, iesniedz iesniegumu, kas adresēts Lagardere to nosūtot pa pastu uz Lagardere juridisko adresi, vai e-pastu: info@costa.lv.

Datu apstrādes pārzinis patur tiesības atteikties dzēst lietotāja datus, ja to saglabāšanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

 

VII Sūdzības

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja vēlaties izteikt kādas šaubas vai iebildumus attiecībā uz personas datu apstrādes pārziņa veikto personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie Lagardere , rakstot uz e-pasta adresi: info@costa.lv.

Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050.

 

VIII Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas.

Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas tīmekļvietnē www.costa.lv.

Pēdējais Privātuma politikas versijas datums: 2022.gada 27.janvāris.